Venue

Park Hotel Bishkek

Address: 87, Orozbekova, Bishkek, Kyrgyz Republic

Telephone: +996 (312) 665518

E-mail: hotel@parkhotel.kg

Website: www.parkhotel.kg

3